پرداخت

خرید از سبد پیشنهادی فیت فارما علاوه بر تخفیفات مخصوص هر محصول ، تخفیف جداگانه و کلی(10% یا 20% یا ...) بر روی سبد دارد.